Z系列

全部系列>

首页 代理产品 联想 Z系列Z41

 • 80N2000BCD
  CPU:i3-5005U 内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM 屏幕:14.1 LED 1920X...
 • 80N2000CCD
  CPU:i3-5005U 内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM 屏幕:14.1 LED 1920X...
 • 80N2000ACD
  CPU:i3-5005U 内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM 屏幕:14.1 LED 1920X...


型号: Z41 (80N2000BCD) CPU:i3-5005U
内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM
屏幕:14.1 LED 1920X1080 显卡:AMD Radeon R7 M360
无线:intel 无线 蓝牙:
光驱:DVD 刻录 系统:Windows 10
重量:2.45公斤 颜色:黑色
指纹: 摄像头:
端口:HDMI 备注:

型号: Z41 (80N2000CCD) CPU:i3-5005U
内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM
屏幕:14.1 LED 1920X1080 显卡:AMD Radeon R7 M360
无线:intel 无线 蓝牙:
光驱:DVD 刻录 系统:Windows 10
重量:2.45公斤 颜色:红色
指纹: 摄像头:
端口:HDMI 备注:

型号: Z41 (80N2000ACD) CPU:i3-5005U
内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM
屏幕:14.1 LED 1920X1080 显卡:AMD Radeon R7 M360
无线:intel 无线 蓝牙:
光驱:DVD 刻录 系统:Windows 10
重量:2.45公斤 颜色:白色
指纹: 摄像头:
端口:HDMI 备注:

Z51

 • 80N3000NCD
  CPU:i5-5200U处理器 内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM 屏幕:15.6英寸 LED 1...
 • 80N3000PCD
  CPU:i5-5200U处理器 内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM 屏幕:15.6英寸 LED 1...
 • 80N3000HCD 
  CPU:i3-5005U 内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM 屏幕:15.6英寸 LED 1...


型号: Z51 (80N3000NCD) CPU:i5-5200U处理器
内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM
屏幕:15.6英寸 LED 1920X1080 显卡:AMD MESO XT
无线:intel 无线 蓝牙:
光驱: 系统:Windows 10
重量:2.7公斤 颜色:黑色
指纹: 摄像头:
端口:HDMI 备注:

型号: Z51 (80N3000PCD) CPU:i5-5200U处理器
内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM
屏幕:15.6英寸 LED 1920X1080 显卡:AMD MESO XT
无线:intel 无线 蓝牙:
光驱: 系统:Windows 10
重量:2.7公斤 颜色:白色
指纹: 摄像头:
端口:HDMI 备注:

型号: Z51 (80N3000HCD ) CPU:i3-5005U
内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM
屏幕:15.6英寸 LED 1920X1080 显卡:AMD Radeon R7 M360
无线:intel 无线 蓝牙:
光驱:DVD 刻录 系统:Windows 10
重量:3.2公斤 颜色:黑色
指纹: 摄像头:
端口:HDMI 备注:

*因产品配置更新较快,所有配置请以产品官方发布为准。